Vjera Meditacije Glazba u Bibliji
Meditacije Vjera

Glazba u Bibliji

Slavite ga glazbalima zvonkim i frulom!

Hvalite ga cimbalima zvučnim,

Slavite ga cimbalima gromkim!

Sve što god diše, Jahvu neka slavi! (Ps 150)

Religija i glazba od pamtivijeka stoje u čvrstoj međusobnoj povezanosti. Sama glazba ima svoje početke u sakralnom – kultnom. Usmjerenost kulta prema znakovima čini ga srodnim s umjetnošću. I umjetnosti je svojstvena simbolika. Ona materiju (tj. vidljive i čujne elemente) pretvara u simbole, u znakove nečeg duhovnog. Govor pretvara u pjesmu, glas u pjevanje, hod u ples, boju u sliku, a kamen, broncu i drvo u kip. Kult je tako skup vidljivih i čujnih djelotvornih znakova, koji predstavljaju nešto nevidljivo i nečujno, odnosno teže prema duhovnom i nadnaravnom učinku.

Mitsko uvjerenje da je Orfej glazbom stišavao ne samo strasti u ljudima već i bijes životinja, označuje nutarnje svojstvo glazbe da smiruje, čisti i raduje. To napose vrijedi za glazbu koju nazivamo sakralnom. Na Starom istoku glazba je neprestano bila povezana s vjerskim ceremonijalom, kao njegov sastavni dio. Primitivne religije znale su glazbenu umjetnost pripisivati božanstvu ili pobožanstvenjenim ljudima. U starih naroda promatrana je pod astrološkim i mističnim vidom, razmatrali su je vračevi, fizičari i filozofi. Položaj glazbenika vezanih uz hramsku muziku bio je vrlo značajan i oni su uživali poseban ugled u društvu, te su na taj način dolazili u dodir sa svećenicima koji u isto vrijeme bijahu stručnjaci u matematici, astronomiji i filozofiji. Uz njihovu pomoć ti su kultni glazbenici dali temelje teoriji zvuka.

Izvori za poznavanje glazbe u Bibliji razni su: prije svega sam biblijski tekst, a osim njega Talmud, apokrifi, crkveni oci, kumranski tekstovi te tekstovi i predmeti pronađeni u arheološkim iskapanjima. U svojem jedinstvenom kontinuitetu povijest hebrejske glazbe daje nam najbolji uvid u evoluciju glazbene umjetnosti. Da biblijska religija pridaje veliko značenje glazbi, vidi se iz toga što je riječ «pjevati» (pjesma, poj) jedna od najčešće upotrjebljenih riječi u Svetom pismu: u Starom zavjetu 309 puta dok u Novom zavjetu 20 puta, ali se u 12 slučajeva to odnosi na pijetla koji je zapjevao, zapravo zakukurikao nakon što je Petar zatajio Isusa. Omjer je skoro «šaljiv».

Izraelski je narod bio narod pjevača i glazbe. Pjevali su rado i mnogo, uostalom to je značajka svih pastira. Hebreji su voljeli glazbu i razvili je do zamjerne visine. Na tom području, na sreću, nisu imali nikakvih zabrana. Glazba je u njih zauzimala i u građanskom i u vjerskom životu vrlo istaknuto mjesto. Kao najveću kaznu Božju proroci su naviještali da će umuknuti pjesme po judejskim gorama (Iz 16,10; Jr 7,34; Ez 26,13) ili se pretvoriti u jauk i zapomaganje (Am 8,3).

Iz vremena osvajanja kanaanske zemlje, prije uspostave monarhije i gradnje Hrama, imamo malo podataka o glazbi. Glazba izraelskih plemena kao nomada i polunomada mogla je uglavnom biti pastirska glazba. Prema najstarijoj predaji u Petoknjižju (jahvistička), praotac svih koji sviraju na liru (kinor) i sviralu (‘ugab) bio je Jubal. On je pronašao glazbalo u isto vrijeme kad su njegova braća Jabal i Tubal-Kain uveli govedarstvo i preradu metala (Post 4,21). Vidimo, dakle, da se radi o tri skupine društvenih zanimanja: pastiri, glazbenici i kovači. Prema tome, već prije naseljenja u gradove Kanaana, izraelci su poznavali glazbu, poznavali su glazbene instrumente kinor i ‘ugab. Pretpostavlja se da su nomadska plemena Izraelova velikim dijelom preuzela običaj pjevanja, sviranja i plesanja od starosjedilaca Kanaanaca kad su se s njima zajedno pomiješali za stalno se naselivši u Kanaanu, najprije na visoravni a potom i u kanaanskim gradovima. Kao što su od starosjedilaca preuzeli kanaanski jezik, način poljodjelstva, naučili razne obrte, tako su od njih naučili i pjevati  i svirati na glazbalima. Veliki događaj je bio osvajanje grada Jeruzalema 1000. godine i uspostava monarhije po mladom kralju Davidu. S gradom Jeruzalemom Izrael je postao baštinikom kanaanske kulture (jezik, književnost, elementi religije, običaji, uprava, obrti, trgovina, glazba). Glazba je u velikim gradovima Kanaana (Bet Šemeš, Bet Šean, Megido, Hazor…) bila u službi bogoštovlja i vezana uz svetišta. Počela je intenzivna inkulturacija Izraela u kanaansku kulturu. Premještanjem kovčega saveza u Jeruzalem David stvara od Jeruzalema religijsko središte Izraela. Prijenos kovčega saveza bijaše vrlo svečan čin (2 Sam 6). U procesiji David je «…igrao iz sve snage pred Jahvom… kličući i trubeći u rog.»

Građenje Hrama zahtijevalo je uspostavu hramske bogoštovne glazbe. Iz 1 Kr 10,12 saznajemo da su u Hramu postojali pjevači s glazbalima (citre i harfe) koje je kralj Salomon doveo iz susjednih zemalja (Fenicije i Egipta). Već je kralj David postavio pjevače koji su se trebali brinuti za pjevanje u Prebivalištu Jahvinu kad je kovčeg ondje našao svoje počivalište. Postavio je one koji su služili pred Prebivalištem, šatorom sastanka, pjevajući. Oni su obavljali službu Božju po «redoslijedu» (1 Ljet 6,16-17; 2 Ljet 23,18). Za levite je izričito rečeno da su bili «vični glazbalima» (2 Ljet 34,12). U hramu su se svakodnevno prinosile žrtve na žrtveniku. Za taj ritual bila je potrebna glazba (Ljet 29,27). Ovdje je sažeto opisana liturgija u Hramu u kojoj je glazba imala istaknuto mjesto. Za pjevanje u Hramu imamo zanimljiv podatak povjesničara Josipa Flavija: on nam spominje da je u Hramu pjevalo oko 200.000 pjevača. Istina, Josip Flavije koji put pretjeruje u brojkama. Međutim, sigurno je da je u Hramu bilo angažirano vrlo mnogo pjevača i vrsnih svirača.

U isto vrijeme u Izraelu se njegovala i profana glazba. Prilikom proslava obiteljskih ili narodnih blagdana bili bi pozvani svirači i pjevači da svirkom i pjesmom proslave svečanost. Profanu glazbu njegovali su među ostalima osobito kraljevi: za kralja Davida se spominje da je na dvor doveo iz inozemstva izvrsne svirače (2 Sam 19,35). Prorok Amos osuđuje glazbu u vrijeme kad joj nema mjesta (Am 5,23; 6,4-5), i prorok Izaija također (Iz 5,11-12). Pučko je pjevanje bilo vezano osobito uz poljodjelske svečanosti: svršetak žetve ječma i pšenice, berba grožđa i maslina (Iz 16,10), Pjesma nad pjesmama je najboljim svjedokom za to. U toj knjizi imamo niz prekrasnih pjesama koje su pjevali u određeno doba godine: u proljeće (Pj 2,8), za vrijeme berbe voća (7,12), ples mačeva (4,4; 5,10), na svadbi (5,12-16). Glazba je služila i za izražavanje tuge i žalosti: jadikovke i mrtvačke pjesme (Suci 11,40; Iz 16,11; Jr 48,36). Glazbom su liječili neke bolesti, osobito one psihičke naravi (tako mladi David tjera glazbom zloduha iz Šaula: 1 Sam 16,16). Zvucima roga osvajali su naselja i gradove (Još 6; Am 2,2; Sef 1,16…).

Najbolju sliku o glazbi i plesu u Izraelu daju nam psalmi. Po sadržaju i strukturi vrlo su različiti: himne, zahvalnice, hodočasnički psalmi, poučni psalmi, razmatranja… A svi su nadahnuti, u službi su bogoštovlja i pučke pobožnosti. Psalmi su strukturirani paralelizmima (sintetski, antitetski i analoški) što je uvjetovalo glazbenu dihotomiju. Psalam je bio pjevana pjesma, liturgijska popijevka. Pjevalo se uz zvuke harfe i drugih instrumenata (1 Ljet 6,16; 25,6). Za ilustraciju hramske glazbe spomenimo Ps 150.

 «Aleluja!

Hvalite Boga u Svetištu njegovu,

Slavite ga u veličanstvu svoda nebeskog!

Hvalite ga zbog silnih djela njegovih,

Slavite ga zbog beskrajne veličine njegove!

Hvalite ga zvucima roga,

Slavite ga harfom i citrom!

Hvalite ga igrom i bubnjem,

Slavite ga glazbalima zvonkim i frulom!

Hvalite ga cimbalima zvučnim,

Slavite ga cimbalima gromkim!

Sve što god diše, Jahvu neka slavi!

Aleluja!»

Psalam je sažetak hramske glazbe i uporabe glazbala u njem. Upadni su parovi glazbala: harfa i citara, glazbala zvonka i frule. Čitajući pozorno taj psalam, možemo si dočarati glazbu u bogoslužju. Iz naslova psalama saznajemo nešto: a) o glazbalima uz koja su pjevači pjevali psalme, b) o načinu pjevanja psalma, o vrsti psalma, o osobama koje su upravljale pjevanje i sviranje i c) o melodiji prema kojoj je psalam trebalo pjevati. Naglasci kojima su psalmi bili označeni i koji su upućivali nato kako ih treba pjevati začeci su glazbenih neuma, nota.

 Glazbala

U psalmima se spominju razne vrste glazbala: rog, harfa, citara, bubanj, cimbali, frula… To su vrste glazbala koja su nam poznata iz arheoloških iskapanja u Palestini, Mezopotamiji i Egiptu. Biblijska glazbala možemo podijeliti na žičana glazbala (kordofon), puhačka glazbala (aerofoni) i glazbala s membranama (membrafoni).

Žičana glazbala:

 1. Kinor: lira, gitara, mandolina ili citara. Spada među najstarija glazbala (Ps 136,2; Post 4,21). Na nj su svirali prigodom raznih svečanih, radosnih i žalosnih prilika. Koristio se u bogoslužju i izvan njega. Imao je u početku četiri strune, a kasnije osam i deset struna. Sviralo se rukom ili udaraljkom (1 Kr 16,23)
 2. Nebel: harfa. Često se spominje zajedno sa lirom (gitarom). Imala je deset ili dvanaest žica. Bila je velika, čak veličine čovjeka. Građene su sa prekrasnim ukrasima. (Ps 33,2; 92,4; 144,9).
 3. Sambuka (hebr. sabka), slična harfi, s četiri do pet žica.
 4. Pesanterin: psalterij (od grč. Psalterion).

Puhačka glazbala:

 1. Halil: frula. Glazbalo slično i flauti i oboi. Izuzetno prastaro. Egipćani su ga poznavali već oko 3000. godine pr. Kr.
 2. Ugab: nešto slično poput dipli. Sviralo je bilo načinjeno od trske ili od rogoza. To je najstarije glazbalo u Izraelu što ga mi znamo (Post 4,21; Ps 150,4). Većinom su ga pastiri koristili.
 3. Šofar: rog. Često se spominje u Bibliji. Imao je važnu ulogu u bogoslužju. Bio je pravljen obično od koze ili vola. Služio je i za davanje signala u ratu. Uz znak roga proglašen je Sinajski savez, pale su jerihonske zidine. U rog se trubilo obično za velike blagdane. Još i danas se u Izraelu služe rogom.

Glazbala s membranom:

 1. Tof: bubanj, ručni bubanj koji se držao u ruci (Post 31,27; Ps 149,3; 150,4). Arheološki pronalasci nam pokazuju da su veoma slični našim bubnjevima. To je bilo glazbalo žena, vrlo rašireno na drevnom istoku. Nije se samo u liturgiji koristio već osobito pri plesu.
 2. Celcelim: cimbali, činele. Zvuk se proizvodio udaranjem ploče o ploču. Jedna vrsta se vezivala uz prste i donji dio ruke. Na to glazbalo misli biblijski pisac kad kaže: «Narodi, plješćite rukama!»
 3. Mene’an’im: čegrtaljke, zvečke.

 Glazba u novozavjetno vrijeme

Isus i njegovi učenici su kao Židovi pjevali i slušali glazbu kao i svi njihovi sunarodnjaci u to vrijeme. Isus je često zalazio u sinagogu pa je vjerojatno dobro poznavao sinagogalnu glazbu. Je li Isus osobno izvrsno pjevao ili nije, nisu nam zabilježila Evanđelja. Ali pisac poslanice Hebrejima na Isusa primjenjuje citat Svetog pisma o pjevanju kad kaže: «Navijestit ću ime tvoje braći svojoj, usred skupštine ću ti pjevati hvale!» (Hebr 2,12). Na temelju Mt 26,30 i Mk 14,26 znamo da su Isus i učenici na Posljednjoj večeri pjevali psalme: «Poslije pjevanja psalama iziđoše na Maslinsku goru».

Prvi su kršćani po uzoru na Židove mnogo i često pjevali u svojoj kućnoj liturgiji. O tome nam svjedoče brojni hvalospjevi (Magnificat, Benedictus, Nunc dimittis, Gloria in excelsis i drugi) i neka mjesta u Djelima apostolskim i Pavlovim poslanicama. Pavao je sa Silvanom u noći «molio i pjesmom slavio Gospodina» (Dj 16,25). Pavao bodri Efežane da jedni drugima «govore u psalmima, hvalospjevima i nadahnutim pjesmama». «Pjevajte Gospodinu u svom srcu i slavite ga!» (Ef 5,19). To isto poručuje kršćanima u Kolosu: «Na poticaj milosti pjevajte Bogu u svojim srcima psalmima, hvalospjevima i nadahnutim pjesmama!» (Kol3,16).

Pjevanje i pjesma prati spašene u kraljevstvu nebeskom, «gdje više neće biti ni tuge, ni jauka, ni boli jer stari svijet prođe» (Otk 21,4), nego će ostati samo pjesma: «Pjevali su nešto slično novoj pjesmi pred prijestoljem, pred četiri Bića i pred Starcima. Nitko nije mogao naučiti te pjesme osim onih sto četrdeset i četiri tisuće koji su otkupljeni sa zemlje» (Otk 14,3). U kraljevstvu Božjem prema Otkrivenju postoji «nebeski zbor» koji pjeva pred Janjetom pjesmu novu, pjesmu Janjetovu: «Oni pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega, i pjesmu Janjeta: ‘Velika su i divna tvoja djela, Gospodaru, Bože, Svemogući! Pravedni su i ispravni putovi tvoji, Kralju naroda! Tko da te Gospodaru ne poštuje i tvoje ime ne slavi? Ti si naime jedini svet; da, svi će narodi doći i pokloniti se pred Tobom, jer si pokazao svoja pravedna djela’» (Otk 15,3-4).

«Postojano je srce moje, Bože,

Postojano je srce moje,

Pjevat ću i svirati!

Probudi se, dušo moja!

Probudi se, harfo i citaro!

Probudit ću zoru jutarnju!»

                         (Ps 57,8-9)

LITERATURA:

Budućnost s tradicijom, Zbornik radova prigodom 40. obljetnice rada Instituta za crkvenu glazbu «Albe Vidaković» Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ured. Katarina Koprek, Glas Koncila, Zagreb, 2005.

 1. REBIĆ, Glazba u Bibliji, u : Sveta Cecilija 61 (1991.) str. 72-75.
 2. REBIĆ, Biblijske starine, KS, Zagreb, 1992.
 3. ŠKVORC, Vjera i nevjera. Problem naših duša i misterij naših dana, FTI, Zagreb, 1983.
 4. RATZINGER, Duh liturgije. Temeljna promišljanja, Ziral, Mostar-Zagreb, 2001.

Religijske teme u glazbi, Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 15. prosinca 2001., ured. Marijan Steiner, FTI, Zagreb, 2003.

 1. ZAGORAC, Glazba kao faktor aktivnog komunitarnog sudjelovanja u liturgiji, u: Sveta Cecilija 43 (1973.) str.3.
 2. TROIA, La Musica e la Bibbia, Atti del ConvegnoInternazionale di Studi promosso da Biblija e dall’Accademia Musicale Chigiana Siena 24-24 agosto 1990., Garamond, 1992.
 3. SACHS, La musica nel mondo antico, Sansone Editore, Firenza, 1981.
 4. WELLESZ, Musica antica e orientale, Feltrinelli Editore, Milano, 1957.

Piše: Dragan Muharem

Photo: https://pixabay.com/en/music-keys-white-musical-932097/

Svjetlo Vjere

Dodajte komentar

Kliknite ovde kako biste dodali vaš komentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.